Tips för att köpa, sälja, leasa eller träna häst

I denna artikel går Travtips.info genom tips som kan vara av hjälp vid ett köpe-, leasing-, tränings- och delägaravtal. Många anser att detta är riktigt krångligt. Vissa tycker inte att dessa avtal behövs. Det finns en bit sanning i detta,för oftast när folk kommer överens om saker, blir det ju inga problem. Samtidigt så har du ju ingen garanti på att det verkligen inte kommer att uppstå några. Det är alltid smart att gardera sig och då är det bra med tips.

Vi har avtalsfrihet i Sverige. Det betyder att du kan skriva på ett avtal med motpart om i princip precis vad du själv vill. Samtidigt så får man ju inte lura eller utnyttja någon. Så är ett avtal väldigt fördelaktigt för ena parten på bekostnad av den andre kan en domstol komma att fastslå att det inte gäller.

Inom trav handlar det ofta om andelshästar där delägarna får en massa skyldigheter men noll rätt till att kunna påverka. Ytterligare ett exempel på detta är leasing-/köpeavtal där säljaren vill behålla ett orimligt högt bestämmande över hästen.

En bra tumregel är helt enkelt i all avtalsskrivning: skriv ner det goda och trevliga samtal ni förmodligen har när ni kommer överens och tänk på för- och nackdelar för båda parter. Det är inget konstigt att ena parten vill vara säker på att något inte sker, så länge den berättar det klart och tydligt redan innan.

Viktigaste punkter i avtal om häst

Ett avtal som inte är påskrivet är bara det ni muntligen är överens om. Skriv bara ner det och sätt era signaturer på det! Här är några punkter som bör finnas med i respektive typ av avtal:

Person A köper en häst av person B

Hästar köps i princip alltid i ”befintligt skick”. De är en ”begagnad vara” utifrån Köplagen. De flesta ridhästar veterinärundersöks innan köpet, men det verkar rätt ovanligt inom travet. Just därför är det extra viktigt att parterna verkligen skriver ner det som sägs om hästens skick.

Begär in tidigare veterinärjournaler och låt säljaren skriva under att ”säljaren lämnat upplysningar om de skador/sjukdomar som hästen haft såvitt säljaren känner till.” Det räcker jättelångt. Klargör för vilket ändamål hästen säljs, dvs tävling, avel, ridhäst. Det innebär inte att inte köparen får bruka hästen på annat vis- bara att parterna är överens om att hästen då ska kunna antas användas så vid överlåtelsedagen.

Leasingavtal

Att låna, hyra eller köpa tävlingsrätten i en häst kan ibland vara en otroligt bra lösning för många. Ägaren vet vart hästen hamnar och som fodervärd, vilket det kallas inom ridsporten, har man friheten att kunna lämna tillbaka hästen efter exempelvis avslutad tävlingskarriär om man exempelvis endast vill ha ett sto att tävla med. Här är det viktigt att ange syftet till leasingen.

Det finns ju alltid ett skäl till att hästen inte säljs istället och det skälet bör anges. På ST’s ändringsanmälan om leasingtagare är det förskrivet att ägaren ska erhålla 30% av insprungna pengar så det verkar vara branschpraxis. Det hindrar ju dock inte att man gör andra överenskommelser utan bara att det är kutym.

Det som är viktigt när man leasar en häst är att man faktiskt lovar att vårda hästen så den inte minskar i värde. Och omvänt: om den ökar i värde kan leasingtagaren anse sig ha rätt till ersättning. Det är ju inte helt lätt när man lånar just en travhäst så här kan det vara bra att ange redan i avtalet vem som ska träna hästen och att den ska göra det ”efter bästa förmåga” och att ”leasingtagaren ej äger rätt till ersättning vid det fall hästen ökat i värde”.

Det friskriver leasingtagaren till mer normal nivå, garanterar även ägaren att veta vart hästen håller till och klargör på en gång att leasingtagaren inte kan begära betalt för det arbete den lägger ner på hästen vilket kanske blir fördelaktigt först efter leasingperiodens slut.

Garanti

Den allra viktigaste delen i ett leasingavtal är annars någon sorts garanti på att leasingtagaren verkligen veterinärvårdar hästen om den blir sjuk. Här brukar vi alltid förespråka att man klargör att leasingtagaren är skyldig att teckna veterinärvårdförsäkring och lovar att behandla hästen i enlighet med veterinärs ordination.

Långtidsskada

Den andra viktiga delen är vad man gör om hästen blir långtidsskadad. Vanligtvis brukar parterna vara överens om att hästen då går tillbaka till ägaren.

Inom travet är det också väldigt viktigt att verkligen vara på det klara med vem som är part med vem. Den som nu köpt/leasat en häst ska kanske överlåta dess vård och träning till någon annan. Här är normalt sett inte säljaren/ägaren part utan detta är mellan köpare/leasingtagare och tränaren.

Travhästägarna och Travtränarnas Riksförbund enades redan 2003 om branschvillkor. Dessa finns på travsport.se och reglerar det normala förhållandet mellan tränaren och ägaren. Träningsuppdraget bygger på att ”hästen ska vårdas och tränas för att bästa möjliga tävlingsresultat ska uppnås.”

De punkter man bör klargöra på förhand är främst: träningsavgift, provision på insprungna pengar (och ifall extra kostnader tillkommer vid annan kusk än tränaren/dennes lärling) och hur man gör kring merkostnader. Vad ingår i träningsavgiften och vad äger tränaren rätt att själv köpa in och vidarefakturera hästägaren?

Här är det viktigt att betona att rätten att få påföra merkostnader ska styrkas av tränaren och det är tränaren som är skyldig att styrka sina merkostnader. Det ligger i tränarens intresse att ha viss handlingsfrihet att kunna köpa en ny grimma eller veterinärundersöka hästen.

Men dessa delar måste tränaren se till är glasklart på förhand för att slippa onödiga diskussioner som enbart beror på två parter som hade olika förväntningar på förhand. Naturligtvis äger en tränare aldrig rätt att göra något som påverkar hästens brukbarhet eller att utföra operativa ingrepp, förutom vid akuta djurskyddsskäl, utan ägarens uttryckliga medgivande.

Trots att vi har sett avtal där tränaren ges rätt att till och med kastrera en häst på eget bevåg påstår vi på travtips.info att det inte ens behöver avtalas utan faller på att det vore helt oskäligt att en anlitad tränare själv skulle få fatta beslut om det varför sådana avtal knappast skulle hålla i en domstol.

Andra vanliga frågor är ägarens rätt att besluta om matchning, kuskval eller andra delar som annars ingår i uppdraget att hästen ska matchas för att bästa möjliga tävlingsresultat ska uppnås.

En bra tumregel kan vara att tränaren får matcha hästen fritt men att ägarens godkännande ska inhämtas innan hästen provas i ny disciplin, anmäls till lopp med avsevärt högre anmälningsavgift eller ska startas i ett annat land samt att ägaren har rätt att lägga in veto mot enstaka kuskval.

Delägaravtal

Den fjärde typen av vanliga avtal är den mellan ägarna i en häst om den ägs av mer än en person. Här är det första att utreda om delägarna bara är parter gentemot varandra eller om de alla, var och en, även är parter gentemot tränaren. Den här delen kan vara lite knivig och bör utredas med både tränaren och alla delägare- oavsett om de är två eller 102 stycken.

Vem tecknar egentligen avtal med vem, helt enkelt? Enklast brukar ju vara att majoritetsbeslut råder. Gruppen beslutar inom sig själv hur beslut ska fattas och kommunicerar majoritetsbeslutet till tränaren. Saker som bör föregås av majoritetsbeslut är: tränarbyte, operativa ingrepp, anmälan/avanmälan till insatslopp och hur kostnader och intäkter ska fördelas och inbetalas/utbetalas.

Eftersom de flesta travhästar är en ekonomisk förlust bör tydligt regleras allas skyldighet att erlägga överenskomna insatser och vad man gör om någon inte gör det regleras. Bedrivs ägandet i ett bolag måste det ha ett årsmöte och det är ofta ett smidigt sätt att besluta om utdelning av insprungna pengar från föregående år på.

För varje enskild delägare i en häst, oavsett om man äger 1% eller 50% är det viktigt att ta reda på sina skyldigheter. Klargör tydligt vilka frågor varje delägare har rösträtt i och hur såna omröstningar går till. Även här är bolagens årsmöten utmärkta tidpunkter då alla delägare ges rätt att inkomma med övriga frågor i god tid vilka delägarna sedan röstar om. Vanliga problem är nämligen att exempelvis tränarbyte ska ske efter majoritetsbeslut. Men är inte alla överens om hur en sådan fråga väcks för att en omröstning ska komma till stånd är ju överenskommelsen i sig meningslös.

Andelshästar

En vanlig fråga kring så kallade andelshästar är en delägares rätt att ”hoppa av”. Detta är ett uttryck vi personligen är allergisk mot. Köper man en häst har man ägaransvar för ett djur. Punkt slut. ”Nån” är alltid, både juridiskt och moraliskt, ansvarig för det och ett ägande i en häst är inget man kan ”hoppa av” som ett medlemsskap i en förening. Om någon plötsligt vill avsluta sitt delägande, vilket ju kan ske av både ett och tretusen skäl, så måste det vara glasklart reglerat på förhand hur det går till och vem som då övertar ägaransvaret för hästen.

Alla avtal bör avslutas med en rad om hur eventuella tvister avgörs. Det enklaste är att bara skriva ”tvist kring detta avtal avgörs av allmän domstol.”

Avslutande tips

Tänk bort att ett avtal måste vara skrivet på konstig svenska och uppbyggt med paragrafer och rubriker. Om ni bara skriver ner det ni pratar om så kommer ni jättelångt. Ett avtal behöver absolut inte vara författat i akademiska ord. Tvärtom ska det faktiskt kunna förstås av precis alla så ju lättare språk desto bättre. En domstol kommer aldrig värdera era ordval- en domstol ska bara kunna hjälpa er att tolka det just ni en gång i tiden kom överens om den dagen ni blir oense.

Kan ni ta proffshjälp är det förstås bra, men skriv hellre ner era överenskommelser för hand än inte alls. Är motparten ovillig att göra det och säger ”men kom igen- vi är ju kompisar” så kan det vara svårt att ändå stå på sig där när stämningen är så go och glad och alla så positiva.

Vi brukar då försöka tänka bort att det är just vi och just denna goa och glada människa och tänka att ”vem som helst kan faktiskt trilla av pinn när som helst och då kanske vi sitter här med en girig kusin som motpart. Den dagen skulle vi nog båda önska att vår överenskommelse satts på pränt så att det vi en gång ville fortsätter även då.” Så ut och köp häst, leasa häst och träna häst med er!